rodo

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że

1. Administratorem PaniPana danych osobowych jest Zakład Usługowo Wytwórczy “DECOR” Witold Śliwiński ul. Polna 3D , 38-457 Zręcin zwana dalej „ZUW DECOR” lub „Administratorem”.
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Administrator Danych Osobowych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych e-mail decor@decor.net.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych ZUW DECOR w zakresie przygotowania ofert nawiązania stosunków prawnych i czynności prawnych z tym związanych, a w tym handlowych i pracowniczych, ich kopii i archiwizacji oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania negocjacji, rokowań, uzgodnień, stosunków prawnych, w tym obowiązywania umów, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, w tym z umów i innych czynności prawnych, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
6. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
7. Informujemy, że przysługuje PaniPanu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora
I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
II. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
III. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;
b) inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu
I. podmioty współpracujące z Administratorem przy zarzadzaniu IT– w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
II. kontrahenci ZUW DECOR – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez Administratora;
III. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
IV. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
V. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;

c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
9. Informujemy, że PaniPana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego organizacji międzynarodowej.
10. Informujemy, że PaniPana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Administrator Danych Osobowych e-mail decor@decor.net.pl ;

————————————————————————————–

Under Regulation (EU) 2016679 of the European Parliament and of the Council of 27 th April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 9546WE (OJ.UE.L.No. 119, page 1) hereinafter “RODO”, we would like to inform you that
1. The Controller of your personal data is Zakład Usługowo Wytwórczy “DECOR” Witold Śliwiński with registered office in ul. Polna 3D , 38-457 Zręcin, hereinafter referred to as “ZUW DECOR” or as “Controller”;
2. The person liable for data processing accuracy is Personal Data Controller. Contact details of the Personal Data Controller e-mail address decor@decor.net.pl;
3. Your personal data will be processed in the IT systems of ZUW DECOR in the preparation of offers establishing legal relations and legal transactions related thereto, including commercial and employee, its copying and archiving as well as implementation of the legally justified interests of the Controller;
4. Personal data will be processed for the duration of negotiations, arrangements, legal relationships, within the term of the contracts, and also later, that is until the expiry of the period of limitation of possible claims that could occur of legal relationships, including contracts and other legal acts, in connection with the archiving obligation;
5. You have the right to withdraw your consent for the processing of your personal data at any moment without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal;
6. You have the right to request the access to your personal data, its correction, deletion or limitation of processing and to object to data processing as well as to transfer data;
7. We inform that you have the right to complain about data processing to supervision authority – President of Personal Data Protection Office;
8. We inform that the recipients of your personal data will be
a) entities who process data on behalf of the controller, performing in the Controller’s activities
I. Providers of IT system and IT services;
II. Entities providing advisory, consulting, audit, training, organizational, legal, tax advisory and accounting services to the Controller;
III. Entities providing security and safe working environment services to the Controller;
b) other the Controllers who process data in their own names
I. Entities cooperating with the Controller in IT management – to the extent that they become controllers of data;
II. The Counterparties of ZUW DECOR – to the extent necessary to implementation of the agreements concluding by the Controller;
III. Entities that conduct activity consisting in providing postal or courier services;
IV. Entities cooperating with the Administrator when handling accounting, tax and legal matters – to the extent that they become controllers of data,
V. Entities who offer telecommunication services;
c) The Authorities empowered to obtain your data based on generally applicable legal regulations.
9. We inform that your personal data shall not be transferred to any third country or any international organization;
10. We inform that your data shall not be processed by automated means, including using them for profiling;
Information related to the processing of data is provided by the Personal Data Controller e-mail decor@decor.net.pl